Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZKUNER I”

RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZKUNER I” z siedzibą: ul. Abrahama 3B, 84-120 Władysławowo

Kontaktować się z nami można pisząc na adres administratora 
jak powyżej lub na adres e-mail: 
msm.szkuner@gmail.com
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
 2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. dochodzenie roszczeń;
 4. archiwizacja;
 5. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 6. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 7. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Spółdzielniach Mieszkaniowych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 2. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez spółdzielnię działaniami realizowanymi w imieniu spółdzielni;
 2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 3. kancelariom prawnym, którym spółdzielnia zleciła np. prowadzenie postępowania;
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować spółdzielnie do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 2. okres przez jaki są świadczone usługi;
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółdzielnię, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.